งานติดตั้งระบบไฟและเครือข่าย

                           ผลงานส่วนราชการ
โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา จันทบุรี กว่า 200 โรงเรียน
 เช่น โรงเรียนสฤษดิเดช
        โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
        โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
        โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ฯลฯ
       

โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา จันทบุรี-ตราด กว่า 20 โรงเรียน
เช่น  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
        โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี
        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
        โรงเรียนสอยดาววิทยา
        โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
        โรงเรียนขลุงรัดาภิเษก
        โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
        โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
        โรงเรียนหนองตาคงพิทยา
        โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
        โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ฯลฯ

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 16,115